Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
119054?v=3 jakemarsh 151 519
1256189?v=3 gilesvangruisen 152 518
1221567?v=3 imcd23 153 509
32688?v=3 erica 154 502
850492?v=3 khanlou 155 499
145426?v=3 ovenbits 156 491
36808?v=3 troystribling 157 485
263457?v=3 artman 158 482
3867014?v=3 iosdevzone 159 478
3460069?v=3 aryaxt 160 474
565580?v=3 krisk 161 473
379606?v=3 ide 162 473
4086146?v=3 jamalk 163 466
613943?v=3 huytd 164 462
2824157?v=3 auth0 165 461
1781305?v=3 buzzfeed 166 461
532638?v=3 mattrubin 167 459
22244?v=3 kristopherjohnson 168 457
1451990?v=3 hetelek 169 455
1214535?v=3 wookiee 170 442
12764503?v=3 thorntechpublic 171 441
2771?v=3 andymatuschak 172 438
1669909?v=3 rshevchuk 173 436
541152?v=3 pinterest 174 414
20267?v=3 schwa 175 412