Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
1019253?v=3 atljeremy 176 406
4723115?v=3 dkhamsing 177 406
698038?v=4 matomo-org 178 406
342708?v=3 duckduckgo 179 399
1511276?v=3 noppoman 180 396
18150443?v=3 eurekacommunity 181 395
29784694?v=3 cocoa-ai 182 394
13615465?v=3 icepa 183 392
131524?v=3 mozilla 184 391
552921?v=3 modocache 185 389
166419?v=3 mutualmobile 186 386
2057443?v=3 liuyubobobo 187 384
588682?v=3 robreuss 188 381
20431146?v=3 kryptco 189 378
397111?v=3 behrang 190 373
395836?v=3 kgn 191 372
11262741?v=3 thompsonate 192 368
27972206?v=4 evolution-app 193 364
122102?v=3 dgraham 194 363
3122471?v=3 ruddfawcett 195 361
2688806?v=3 zats 196 360
7059872?v=4 x140yu 197 359
719768?v=3 justinmfischer 198 357
193174?v=3 gizmosachin 199 355
2881716?v=3 poetmountain 200 355