Top Tex GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
620768?v=3 soulmachine 1 8966
59276?v=3 cplusplus 2 2818
1882093?v=3 allendowney 3 1996
1846373?v=3 deedy 4 1996
4196?v=3 hadley 5 1869
53797?v=3 mavam 6 1660
35252?v=3 ieure 8 968
3046006?v=3 stanfordnlp 10 868
138401?v=3 jbenet 11 796
1846373?v=3 deedydas 12 758
707462?v=3 bamos 14 611
399103?v=3 conal 15 603
994718?v=4 dgrtwo 16 544
163582?v=3 yihui 17 510
327867?v=3 sc932 19 403
157801?v=3 jdavis 20 399
513560?v=3 rstudio 21 393
1517779?v=3 sb2nov 22 384
673121?v=4 eddelbuettel 23 333
480346?v=3 lh3 24 307
138494?v=3 karthik 25 289