Top Tex GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
898904?v=3 mayanklahiri 101 49
812892?v=3 edunham 102 47
318130?v=3 computersciencehouse 103 47
1221480?v=3 bekt 104 47
589191?v=3 fractastical 105 47
3748?v=3 aphyr 106 46
6187757?v=3 papers-we-love 107 46
1495628?v=3 pdgessler 108 45
5448960?v=3 uwdata 109 45
2068398?v=3 lanxx019 110 45
7460?v=3 davecap 111 45
350282?v=3 dfm 112 44
623759?v=3 jbryer 113 44
781659?v=3 jakevdp 114 43
1933029?v=3 snario 115 43
94503?v=3 skaslev 116 43
2371964?v=3 gannimo 117 43
914887?v=3 vinhkhuc 118 43
13461059?v=4 astorfi 119 42
125573?v=3 tsdye 120 41
2664564?v=3 mbjoseph 121 41
605053?v=3 jlipps 122 41
2837257?v=3 bbest 123 40
11546774?v=3 krtkl 124 40
3856258?v=3 andyclifton 125 39