Top Typescript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
6154722?v=3 microsoft 1 119728
3171503?v=3 ionic-team 1 44607
3171503?v=3 driftyco 3 35174
9354?v=3 railsware 4 34584
4060187?v=4 jaredpalmer 5 28414
303157?v=3 palantir 6 16199
1530011?v=3 angular-ui 2 13808
455023?v=4 mgechev 8 10479
544954?v=3 sahat 9 8104
70142?v=3 jquery 10 4374
3977877?v=3 theintern 11 4320
457187?v=3 nathanwalker 12 3922
131524?v=3 mozilla 13 3448
1187604?v=4 kolodny 14 3359
473334?v=3 vmware 15 3304
3624098?v=3 acdlite 16 3173
1202528?v=3 johnpapa 17 3102
6789362?v=3 officedev 18 2878
1380747?v=3 alexjlockwood 19 2857
2554930?v=3 bitpay 20 2695
6844498?v=3 azure 21 2609
1093738?v=4 davidkpiano 22 2501
1335026?v=3 firebase 23 2364
19845815?v=4 jigsaw-code 24 2295
28916798?v=4 assemblyscript 25 2293