Top Typescript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
11261266?v=3 arackaf 226 92
29820582?v=3 tsmean 8 91
185555?v=3 philcockfield 228 91
2791730?v=3 willsoto 229 90
3814898?v=3 sararob 230 90
794161?v=4 jameswlane 231 89
255015?v=3 jchadwick 232 89
124687?v=3 toolness 233 89
3260991?v=3 joshglazebrook 234 88
1566018?v=3 esnet 235 88
14266817?v=4 pizzapokerguy 236 87
18039484?v=3 neurojs 237 87
29177629?v=3 tylors167 238 86
5075285?v=3 kallyngowdy 239 86
702115?v=3 codeschool 240 85
335572?v=3 rlovelett 241 85
759811?v=4 bradymholt 242 83
1251794?v=3 tarunbatta 243 83
8592596?v=3 dotjoshjohnson 244 83
129061?v=3 wardbell 245 82
3145993?v=3 travelist 246 82
612071?v=3 eonarheim 247 82
6057207?v=4 ks89 9 81
12371729?v=3 davetemplin 249 81
1220198?v=3 nareshbhatia 250 81