Top Typescript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
7987365?v=3 deborahk 26 2030
1767249?v=3 danwahlin 27 1851
1400464?v=4 scttcper 28 1820
2824157?v=3 auth0 29 1782
1880823?v=3 plasma-umass 30 1769
3299148?v=3 awslabs 31 1446
7388996?v=3 jupyter 32 1349
1761758?v=3 bcherny 33 1313
24832717?v=3 0xproject 34 1283
5078602?v=3 formidablelabs 35 1257
2121006?v=3 dalelotts 36 1194
4269340?v=3 lyft 37 1187
360059?v=3 urbanairship 38 1161
686511?v=3 wix 39 1126
2574412?v=3 markpieszak 41 1070
5090936?v=3 born2net 43 1060
1731025?v=3 tlaverdure 44 989
11887183?v=3 inversify 1 2754
25044327?v=3 vscode-icons 46 988
641685?v=3 eamodio 47 959
23692104?v=3 nrwl 48 937
1355851?v=3 tildeio 49 898
904007?v=3 bitjson 50 872