Top Typescript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
8744282?v=3 aggarwalankush 76 532
20424495?v=4 haikuteam 77 531
1699357?v=3 manekinekko 78 526
546231?v=3 artsy 79 497
5796209?v=3 semantic-org 80 495
1162160?v=3 rich-harris 81 483
2193314?v=3 tyriar 82 475
5784869?v=3 farmbot 83 472
3871688?v=3 kara 84 464
5664237?v=3 incrediblesound 85 443
69631?v=3 facebook 86 441
1472111?v=3 asana 87 431
23211?v=3 heroku 88 422
2021067?v=4 coryrylan 89 421
1058243?v=3 jedmao 90 416
10172199?v=3 codediodeio 91 411
128019?v=3 pelotom 92 399
3902527?v=3 infinitered 93 386
2062154?v=3 steelsojka 94 372
696981?v=4 robertohuertasm 95 370
2146920?v=3 presidential-innovation-fellows 96 367
2081709?v=3 juliemr 97 359
8170782?v=3 api-ai 98 358
248078?v=3 lgarron 99 351
290167?v=3 westy92 100 348