Top Typescript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
8744282?v=3 aggarwalankush 76 532
20424495?v=4 haikuteam 77 531
1699357?v=3 manekinekko 78 526
546231?v=3 artsy 79 497
4615775?v=4 sghall 80 497
5796209?v=3 semantic-org 81 495
1162160?v=3 rich-harris 82 483
2193314?v=3 tyriar 83 475
5784869?v=3 farmbot 84 472
3871688?v=3 kara 85 464
5664237?v=3 incrediblesound 86 443
69631?v=3 facebook 87 441
1472111?v=3 asana 88 431
23211?v=3 heroku 89 422
2021067?v=4 coryrylan 90 421
1058243?v=3 jedmao 91 416
10172199?v=3 codediodeio 92 411
128019?v=3 pelotom 93 399
3902527?v=3 infinitered 94 386
2062154?v=3 steelsojka 95 372
696981?v=4 robertohuertasm 96 371
2146920?v=3 presidential-innovation-fellows 97 367
2081709?v=3 juliemr 98 359
8170782?v=3 api-ai 99 358
248078?v=3 lgarron 100 351