Top Typescript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
183837?v=3 worr 126 241
983958?v=3 nraboy 127 240
19157096?v=3 epiqueras 128 228
590361?v=3 simpulton 129 224
508269?v=3 teammaestro 131 221
2966316?v=3 azuread 132 220
471894?v=3 ethanresnick 133 217
18735372?v=3 redux-bootstrap 134 216
2895811?v=3 avantcredit 135 212
1729964?v=3 obaidurrehman 136 211
185740?v=3 mulesoft 137 208
61024?v=3 krisselden 138 207
7516020?v=3 adriancarriger 139 205
1661903?v=3 dphilipson 140 204
1623538?v=4 cnxteoe 141 202
456807?v=3 maxisam 142 202
16249?v=3 seanhess 143 197
1029142?v=3 jsynowiec 4 343
24308384?v=3 tandemcode 145 192
1426799?v=3 felixrieseberg 146 191
463703?v=3 jeffbcross 147 188
18600474?v=3 gdnmobilelab 148 187
11183054?v=3 stuartkuentzel 149 183
1047186?v=3 mariuszfoltak 8 194