Top Typescript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
8823093?v=3 jgw96 151 175
762949?v=3 jayphelps 152 172
1450004?v=3 jlooper 153 171
2729079?v=3 yangmillstheory 154 170
33038602?v=4 stream-labs 155 170
2835826?v=3 mhartington 156 166
5228027?v=3 stratio 157 164
216426?v=3 planetoftheweb 158 161
872033?v=3 rawrmaan 159 159
81981?v=3 stipsan 160 159
1908863?v=3 shd101wyy 161 159
23240955?v=3 react-native-training 162 154
944497?v=3 englercj 163 152
3194829?v=3 downpoured 164 152
525597?v=3 hyperandroid 165 151
4175141?v=3 alxhub 166 149
7987513?v=3 drew-y 167 149
1210596?v=3 kwonoj 168 147
351887?v=3 jiaweihli 169 146
228880?v=3 joelday 170 144
98301?v=3 danvk 171 141
11887843?v=3 trimox 172 141
1390651?v=3 andyperlitch 173 140
12585795?v=3 cupslab 174 139
6225732?v=3 onenotedev 175 138