Top Typescript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
17892?v=3 mraible 176 135
707213?v=3 davewasmer 177 135
547940?v=3 jakebecker 178 135
4814844?v=3 wakatime 179 134
16574?v=3 yahoo 180 134
1243565?v=3 justin-credible 181 133
527875?v=3 chrisgriffith 182 133
32947977?v=4 sugarac 183 129
464563?v=3 forcedotcom 184 128
19564253?v=3 cyclejs-community 185 125
5550850?v=3 bradtraversy 186 125
1396?v=3 paulcbetts 187 123
1448289?v=4 torch2424 188 122
20908305?v=3 synapse-wireless-labs 189 122
6685088?v=3 ryancavanaugh 190 120
2018167?v=3 mjhea0 191 119
47395?v=3 alexeagle 192 117
14365924?v=3 hotforfeature 193 117
1382246?v=3 smichelotti 194 117
2636237?v=3 ichub 195 116
191770?v=3 keokilee 196 114
360279?v=3 chbrown 197 112
1400300?v=3 jaykan 198 111
7107668?v=3 volicon 199 108
1623538?v=4 cnxteoeorg 200 107