Top Verilog GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
2919930?v=3 parallella 1 334
508807?v=3 alexforencich 2 218
154028?v=3 jmahler 3 184
9739996?v=3 sheldonucr 4 115
1018530?v=3 seldridge 5 105
1855381?v=3 brianbennett 6 101
1145212?v=3 jbush001 7 97
998197?v=3 ucb-bar 8 87
125709?v=3 ettusresearch 9 78
1623538?v=4 cnxteoe 10 77
998036?v=3 azonenberg 11 68
22380139?v=3 kastnerrg 12 68
387055?v=3 stanford-ppl 13 65
1816877?v=3 cospandesign 14 52
1680216?v=3 morrisma 15 51
160978?v=3 trun 16 51
5701973?v=3 grantae 17 49
6956742?v=3 defparam 18 47
3925912?v=4 eatonphil 19 39
1921180?v=3 nesl 20 38
7999934?v=3 john-leitch 21 35
5101637?v=4 zephray 22 26
2213363?v=3 thepedestrian 23 26
293862?v=3 shepardsiegel 24 26
862616?v=3 tommythorn 25 25