Top Vim_script GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
378?v=3 tpope 1 47682
41495?v=3 shougo 2 12918
184462?v=3 amix 3 12675
76794?v=3 carlhuda 4 7520
567259?v=3 terryma 5 6047
694063?v=3 jbranchaud 6 5468
13532591?v=4 bryphe 8 3779
39191?v=3 paulirish 9 3053
420113?v=3 christoomey 10 2839
74602?v=3 ervandew 11 2563
58365?v=3 sjl 12 2400
54499?v=3 plasticboy 13 2393
10089?v=3 flazz 14 2231
2425?v=3 mileszs 15 2171
1359421?v=3 justinmk 16 1956
8083459?v=3 ryanoasis 17 1955
44710?v=3 kchmck 18 1751
55991?v=3 benmills 19 1505
45707?v=3 garybernhardt 20 1436
6090039?v=3 reedes 21 1415
7074?v=3 wincent 23 1076
424691?v=3 joshdick 24 997
841602?v=3 mbbill 25 927