Top Viml GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
113542?v=3 altercation 1 18195
173412?v=3 spf13 2 12442
378?v=3 tpope 3 8011
306502?v=3 bling 4 7443
41495?v=3 shougo 6 2932
341162?v=3 thinkpixellab 7 2749
161?v=3 ryanb 9 2057
29423?v=3 godlygeek 12 1919
192727?v=3 suan 13 1891
16517489?v=3 vim-ctrlspace 16 1167
213658?v=3 fholgado 18 952
567259?v=3 terryma 19 893
428979?v=3 vgod 20 874
740268?v=3 benekastah 21 703
6090039?v=3 reedes 22 679
15067?v=3 spolu 24 587
23583?v=3 digitaltoad 25 555