Top Vue GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
2281088?v=3 sdras 1 2392
2327556?v=4 chrisvfritz 2 776
27094969?v=3 lookstudios 3 764
2574412?v=3 markpieszak 4 451
16111022?v=3 awheat 6 340
5148596?v=3 mattrothenberg 7 240
2709404?v=3 dabernathy89 8 211
24393677?v=3 crowdbotics 9 208
8834693?v=3 davidroyer 10 178
794999?v=3 tholman 11 171
2146829?v=4 drewjbartlett 12 167
13675762?v=4 xbt1 13 154
5639129?v=3 astaroverov 1 145
1818979?v=3 lukaszflorczak 3 260
2359852?v=3 ramsaylanier 16 109
125222?v=3 mhayes 17 84
26912524?v=3 calidog 18 79
2824157?v=3 auth0 19 76
13758438?v=3 splode 20 75
8892709?v=3 fineuploader 21 70
17172384?v=3 p-adams 22 58
3208705?v=3 setholito 23 52
8006041?v=3 matt-oconnell 24 52
1202528?v=3 johnpapa 25 51