Top Webassembly GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
11578470?v=3 webassembly 1 1649
28916798?v=4 assemblyscript 2 733
7565578?v=3 mdn 3 241
1448289?v=4 torch2424 5 38
3478847?v=3 javierluraschi 6 8
5104335?v=3 kframework 7 7
1623538?v=4 cnxteoeorg 8 1
21284100?v=4 stuyk 9 1
19788393?v=3 dfinity 10 1
20967127?v=3 cmptrx 11 1
2801187?v=3 spiderpig86 12 1
4615775?v=4 sghall 13 0
72989?v=4 kazupon 14 0
20814894?v=4 ben002 15 0
36229533?v=4 intlcoin 16 0
11834016?v=4 unforeseenocean 17 0
696981?v=4 robertohuertasm 18 0