Top Assembly GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
2200898?v=3 chrislgarry 1 25974
70127?v=3 kanaka 2 4598
1650049?v=3 jmechner 3 4479
11667564?v=3 corkami 6 3796
509047?v=3 cjdelisle 7 3528
4507653?v=3 pret 8 2950
1212716?v=3 dspinellis 9 2751
4377?v=3 leachim6 10 2277
11578470?v=3 webassembly 11 2098
40145?v=3 returninfinity 12 1920
385964?v=3 dwelch67 13 1663
1183229?v=3 pooler 14 1648
986985?v=3 nemasu 15 1625
4286195?v=3 knightos 16 1172
12904366?v=3 xoreaxeaxeax 17 1113
2699235?v=3 0xax 18 827
285063?v=3 overv 19 801
16816?v=3 briansmith 20 799
57083?v=3 icebreaker 21 715
5073014?v=3 mtuomi 23 677
1429315?v=3 cirosantilli 24 674
101238?v=3 kanzure 25 654