Top Ats GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
621783?v=3 githwxi 1 187
13259982?v=3 vmchale 2 88
76703?v=3 deech 3 37
13444693?v=3 ats-lang 4 25
11019?v=4 chrisdone 5 21
1270502?v=3 ashalkhakov 6 14
3726148?v=3 metasepi 7 12
316535?v=3 steinwaywhw 8 9
487050?v=3 shlevy 9 6
928389?v=3 wdblair 10 6
20077170?v=4 galletti94 11 6
1883041?v=3 ryantking 12 4
916366?v=3 bbarker 13 3
24792368?v=3 august-alm 14 3
4622674?v=3 victorerik 15 3
6185660?v=3 bakpakin 16 3
526755?v=3 stackbuilders 17 2
20375978?v=4 fujiik102 18 2
14319410?v=3 kelharake 19 1
584972?v=4 antoyo 20 1
634427?v=3 alex-ren 21 1
277488?v=3 master-q 22 1
271352?v=3 mmvv 23 1
4434568?v=3 keens 24 1
3340158?v=3 muteness 25 1