Top Autohotkey GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1643722?v=3 fuhsjr00 1 1089
1726977?v=3 sdias 2 882
22968555?v=3 poe-trademacro 3 445
4047597?v=4 aviaryan 4 402
6772799?v=3 xujinkai 5 401
169704?v=3 goreliu 6 390
16040799?v=3 taranvh 7 384
64131?v=3 adampash 8 375
4416483?v=3 pulover 9 339
581494?v=3 fincs 10 322
30952626?v=4 szzhiyang 11 309
71134?v=3 mshorts 12 236
1719428?v=3 evilc 13 210
7784475?v=3 rootm0s 14 207
142006?v=3 octalmage 15 190
419075?v=3 hoppfrosch 16 174
1507987?v=3 jgpaiva 17 174
12783466?v=3 wo52616111 18 160
2289812?v=3 jnizm 19 157
72326?v=3 lexikos 20 153
14184969?v=3 lemasato 21 153
437196?v=3 uberi 22 150
67245?v=3 lonepie 23 150
20917869?v=3 xiaofen9 24 149
2605535?v=3 cocobelgica 25 143