Top C# GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6154722?v=3 microsoft 1 64072
9141961?v=3 dotnet 2 53408
6476660?v=3 aspnet 3 42756
3006190?v=3 shadowsocks 4 22124
53395?v=3 mono 5 21293
790012?v=3 xamarin 6 18837
1393171?v=3 stackexchange 7 17709
343936?v=3 keijiro 8 15771
426196?v=3 unity-technologies 9 15738
31394933?v=4 codehubapp 10 14177
1644068?v=3 thedillonb 11 11116
2805326?v=3 powershell 12 11075
6844498?v=3 azure 13 10359
343434?v=3 icsharpcode 14 9234
14931730?v=3 mxgmn 15 9140
15628601?v=3 wox-launcher 16 8887
605728?v=3 servicestack 17 8086
5548736?v=3 sharex 18 7501
1060731?v=3 0xd4d 19 7430
27453006?v=3 dotnet-architecture 20 7109
931666?v=3 signalr 21 7042
46207?v=3 neuecc 22 6793
706659?v=3 nancyfx 23 6289
10635672?v=3 identityserver 24 6107
1258877?v=4 madskristensen 25 6030