Top C++ GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1342004?v=3 google 1 122352
15658638?v=3 tensorflow 2 97414
69631?v=3 facebook 3 97224
6154722?v=3 microsoft 4 64052
1837587?v=3 electron 5 59218
10639145?v=3 apple 6 51044
7937360?v=3 x64dbg 7 35624
1089146?v=3 atom 8 33676
1218586?v=3 tencent 9 33658
10180421?v=3 nwjs 10 33501
528860?v=3 bitcoin 11 30181
11508361?v=3 dmlc 12 30122
5009934?v=3 opencv 13 26048
6182163?v=3 bvlc 14 23566
1229647?v=3 rethinkdb 15 20988
564023?v=3 paulasmuth 16 19763
47359?v=3 apache 17 18655
8401422?v=3 tesseract-ocr 18 17388
383737?v=3 baidu 19 16670
7802525?v=3 grpc 20 14805
10543663?v=3 godotengine 21 14409
45120?v=3 mongodb 22 14226
11646750?v=3 cmderdev 23 13643
234324?v=3 cocos2d 24 13546
21003710?v=3 pytorch 25 13527