Top C++ GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
234324?v=3 cocos2d 26 13546
21003710?v=3 pytorch 27 13527
3082775?v=3 valvesoftware 28 12590
181069?v=3 adafruit 29 11999
1961952?v=3 alibaba 30 11972
131524?v=3 mozilla 31 11491
1786446?v=3 itseez 32 11166
313412?v=3 symless 33 11007
659178?v=3 tekezo 35 9840
28876608?v=3 unetworking 36 9622
113781?v=3 v8 37 9400
13545224?v=3 aria2 38 9001
28768304?v=3 apolloauto 39 8848
16943930?v=3 facebookresearch 40 8720
317889?v=3 sass 41 8624
7454271?v=3 sqlitebrowser 42 8337
3734415?v=3 yangyangwithgnu 43 8253
559357?v=3 dropbox 44 8227
13072719?v=3 caffe2 45 7940
1254393?v=3 crytek 46 7874
4922024?v=4 wangyu- 47 7766
14364730?v=3 scylladb 48 7738
6250754?v=3 ethereum 49 7578
1783325?v=3 sfttech 50 7466