Top Coffeescript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
4732?v=3 jashkenas 1 15093
13131?v=3 basecamp 2 13441
1089146?v=3 atom 4 11076
559357?v=3 dropbox 5 10015
6260627?v=3 turbolinks 6 9676
912649?v=3 feliscatus 7 8981
8598?v=3 philc 8 8781
173322?v=3 michaelvillar 10 6895
6538127?v=3 morrisjs 11 6744
3993388?v=3 yhatt 12 6649
5795842?v=3 codecombat 13 6314
5165264?v=3 baconjs 14 5961
3009289?v=3 sharelatex 16 5111
617518?v=3 gka 17 5023
1324791?v=3 ichord 18 4866
8908513?v=3 cypress-io 19 4598
19409?v=3 devongovett 20 4527
1415847?v=3 jariz 21 4300
106826?v=3 danielgtaylor 22 4111
688415?v=3 joelbesada 23 4071
856813?v=3 stripe 24 4056
230367?v=3 sorich87 25 4038