Top Cuda GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
8051311?v=3 baidu-research 1 3332
1598484?v=3 antonmks 2 1561
28012116?v=3 msracver 3 1154
81318?v=3 vlfeat 4 964
11649912?v=4 hujie-frank 5 732
1916665?v=3 udacity 6 648
1728152?v=3 nvidia 7 634
12158528?v=3 akrizhevsky 8 574
8390471?v=4 layumi 10 532
7955014?v=3 torontodeeplearning 11 485
2695301?v=3 nvlabs 12 464
1426550?v=3 jzbontar 13 453
4978924?v=3 torch 14 449
5845375?v=3 gunrock 15 311
370202?v=3 zdevito 16 285
1887070?v=3 openai 17 278
7824925?v=3 feichtenhofer 18 251
69631?v=3 facebook 19 230
56370?v=3 dnouri 20 219
9260121?v=3 nervanasystems 21 208
3597698?v=3 celebrandil 22 195
1853161?v=3 archaeasoftware 24 188
3782853?v=3 cudpp 25 187