Top Dart GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
695035?v=3 flutter 1 21592
12619420?v=4 iampawan 2 18231
1609975?v=3 dart-lang 3 10768
13744304?v=4 roughike 4 4752
2096087?v=4 nisrulz 5 4635
24323581?v=4 jideguru 6 3735
12502296?v=3 googlearchive 7 2919
1778935?v=3 googlechrome 8 2910
12456431?v=4 simplezhli 9 2856
1342004?v=3 google 10 2299
20351909?v=4 devefy 11 2031
139426?v=3 angular 12 1783
22465800?v=4 ibhavikmakwana 13 1632
34043023?v=4 aagarwal1012 14 1585
55942632?v=4 theindianappguy 15 1453
246747?v=4 kalismeras61 16 1312
3234592?v=4 samarthagarwal 17 1289
25670178?v=4 xsahil03x 18 1244
26357843?v=4 deven98 19 1074
46275?v=3 munificent 20 1062
25019405?v=3 dart-archive 21 1002
41328571?v=4 flutter-devs 22 856
13048367?v=4 leoelstin 23 839
1810450?v=3 bp74 24 818
24698014?v=4 dvmjoshi 25 721