Top Elixir GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
4437?v=4 joshnuss 51 825
184053?v=3 falood 52 821
31540302?v=4 commanded 53 820
76071?v=3 wojtekmach 54 796
1052016?v=3 expede 55 792
3167?v=3 slashdotdash 56 791
43946?v=3 akira 57 777
24975635?v=3 kbrw 58 776
384428?v=3 losvedir 59 764
1642095?v=4 keathley 60 763
104?v=3 hassox 61 761
78586?v=3 robconery 62 760
8123946?v=3 shinyscorpion 63 749
40650?v=3 mroth 64 740
1186992?v=3 danielberkompas 65 731
53274?v=4 scrogson 66 720
90510?v=3 jeremyjh 67 710
127679?v=3 plataformatec 68 708
12991115?v=3 code-corps 69 705
3536?v=3 drewolson 70 697
873981?v=3 dockyard 71 671
19275268?v=3 kittoframework 72 671
3902527?v=3 infinitered 73 660
1253659?v=3 tony612 74 659
8083?v=3 teamon 75 654