Top Elixir GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
5937314?v=3 devconmyanmar 7576 0
5930429?v=4 piterden 7577 0
9280922?v=4 andreasindal 7578 0
5770941?v=3 marinamurashev 7579 0
5735525?v=3 pdobacz 7580 0
5722986?v=3 zoips 7581 0
5720420?v=3 zhouethier 7582 0
5674513?v=3 charlesoft 7583 0
5638269?v=3 skatsuta 7584 0
5579504?v=3 oreilly-media-content 7585 0
5556487?v=3 ytanic 7586 0
5491156?v=3 appfogtest8 7587 0
5454672?v=3 dantara 7588 0