Top Elm GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1090272?v=4 bigardone 101 79
355401?v=3 brianhicks 102 78
3998?v=3 srid 103 78
3166056?v=3 yupferris 104 78
121675?v=3 chrisbuttery 105 77
2642047?v=3 iosphere 106 77
15112020?v=3 pablohirafuji 107 77
1449778?v=3 billperegoy 108 76
1945841?v=3 xarvh 109 75
7949978?v=3 folkertdev 110 75
10660485?v=3 ciscocloud 111 75
8990793?v=3 mpdairy 112 74
8353821?v=3 ckoster22 113 73
18053262?v=3 training-center 114 73
9627967?v=4 fidelisclayton 115 68
387628?v=3 tiziano88 117 66
43635?v=3 harvesthq 118 66
5494874?v=3 yang-wei 119 66
1623538?v=4 cnxteoe 120 65
163737?v=3 dandandan 121 65
1576199?v=3 ianmackenzie 122 64
17245934?v=3 libreirc 123 64
1239492?v=3 lattyware 124 62
6542770?v=3 gingko 125 62