Top Emacs_lisp GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1243537?v=4 syl20bnr 1 14886
103882?v=3 bbatsov 2 7886
5636?v=3 purcell 3 6564
265785?v=3 magnars 4 5370
5080083?v=3 clojure-emacs 5 4394
2937359?v=3 abo-abo 6 4233
70800?v=3 wilfred 7 3855
750076?v=3 magit 8 3773
7908858?v=3 emacs-tw 9 3653
8460?v=3 jwiegley 10 3551
554281?v=3 syohex 11 3081
453029?v=3 malabarba 12 2767
510883?v=3 hlissner 13 2752
155403?v=3 emacsmirror 14 2577
1541688?v=3 emacs-helm 15 2567
29988?v=3 skeeto 16 2027
2664959?v=3 fuco1 17 2011
184553?v=3 redguardtoo 18 1978
141?v=3 technomancy 19 1962
387011?v=3 joaotavora 20 1929
5500015?v=3 for-get 21 1836
5254142?v=3 flycheck 22 1823
102900?v=3 dimitri 23 1773
158801?v=3 kiwanami 24 1747
2500270?v=3 jorgenschaefer 25 1746