Top Erlang GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
153393?v=3 erlang 1 7547
176293?v=3 basho 2 7470
96669?v=3 rabbitmq 3 6558
1166740?v=3 ninenines 4 6533
86724?v=3 processone 5 5797
47359?v=3 apache 6 3782
3062055?v=3 emqtt 7 3677
111141?v=3 ferd 8 2771
867053?v=3 inaka 9 2739
11467?v=3 rvirding 10 2624
284270?v=3 mochi 11 2114
6012334?v=3 chicagoboss 12 2035
283412?v=3 esl 13 2006
158428?v=3 happi 14 1778
160216?v=3 uwiger 15 1773
14498?v=3 benoitc 16 1747
661709?v=3 synrc 17 1688
23211?v=3 heroku 18 1536
997039?v=3 discoproject 19 1527
20751?v=3 erlware 20 1499
5663?v=3 jlouis 21 1455
3522612?v=3 webmachine 22 1397
1677717?v=3 erlio 23 1342
1684134?v=3 leo-project 24 1304
4836?v=3 devinus 25 1263