Top Erlang GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
86412?v=3 vagabond 51 676
8044415?v=3 dalmatinerdb 52 673
12125?v=3 ngerakines 53 671
28964?v=3 rustyio 54 664
4431?v=3 talentdeficit 55 652
8666181?v=3 netcomposer 56 650
829753?v=3 zotonic 57 630
61850?v=3 okeuday 58 617
605755?v=3 couchbase 59 611
27577?v=3 jkvor 60 589
408801?v=3 2600hz 61 585
17710?v=3 tonyg 62 581
1324180?v=3 kivra 63 577
7939791?v=3 lfex 64 575
215728?v=3 manopapad 65 568
15882125?v=3 sky-big 66 557
29740?v=3 chef 67 544
12678?v=3 massemanet 68 543
1619?v=3 seth 69 540
16710765?v=3 erlcloud 70 540
3629?v=3 archaelus 71 539
529?v=3 auser 72 534
33185?v=3 gleber 73 529
1772?v=3 seancribbs 74 528
384121?v=3 aweber 75 524