Top F# GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6001315?v=3 fsprojects 1 7901
485415?v=3 fsharp 2 3088
21062526?v=3 fable-compiler 3 1931
6154722?v=3 microsoft 4 1530
1625560?v=3 bryanedds 5 1350
5538081?v=3 nessos 6 1243
5822862?v=3 suaveio 7 978
13540650?v=3 ionide 8 866
34409322?v=4 dotnet-websharper 9 793
182567?v=3 chrismarinos 10 728
34080808?v=4 giraffe-fsharp 11 708
4580714?v=3 dustinmoris 12 676
31617369?v=4 safe-stack 13 653
485413?v=3 tpetricek 14 649
9674757?v=3 mbraceproject 15 628
1637978?v=3 rspeele 16 617
2048324?v=3 bluemountaincapital 17 612
464207?v=3 intellifactory 18 564
941060?v=3 dungpa 19 551
4821253?v=3 fscheck 20 525
2045239?v=3 zachbray 21 482
1197905?v=3 sergey-tihon 22 481
1743513?v=3 swlaschin 23 459
193115?v=3 haf 24 447
1909804?v=3 mathias-brandewinder 25 440