Top Go GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
2946214?v=4 unknwon 26 16271
1299?v=3 mitchellh 27 16122
2346725?v=4 xtaci 28 15937
6435067?v=3 rancher 29 15637
1225294?v=4 filosottile 30 15505
2181346?v=3 drone 31 14963
10543471?v=3 apex 32 14924
489566?v=3 gorilla 33 14656
16349663?v=3 containous 34 14447
108380?v=3 rakyll 35 14406
48950?v=4 joewalnes 36 14269
695951?v=3 minio 37 14156
700826?v=3 junegunn 38 13831
251133?v=3 bitly 39 13491
6748139?v=3 cockroachdb 40 13397
19274464?v=3 urfave 41 13220
8295919?v=3 nsqio 42 12959
11855343?v=3 pingcap 43 12704
9828093?v=3 mattermost 44 12380
10111?v=4 mattn 45 12343
1123322?v=3 kelseyhightower 46 11902
178316?v=3 codegangsta 47 11570
2624634?v=3 labstack 48 11568
6843?v=4 jinzhu 49 11407
20240?v=4 asciimoo 50 11292