Top Html GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1342004?v=3 google 1 100427
2159051?v=3 polymer 3 26116
7288?v=3 ariya 4 25861
1512664?v=3 almasaeed2010 5 22322
43635?v=3 harvesthq 6 21516
1725583?v=3 tc39 7 20041
472311?v=4 phodal 8 19307
5191791?v=3 blackrockdigital 9 18958
379216?v=3 w3c 10 18928
16574?v=3 yahoo 11 18737
23743443?v=4 pure-css 12 18675
679144?v=3 prinzhorn 13 18173
3451398?v=3 puikinsh 14 17576
2010360?v=3 usablica 15 16481
1432696?v=3 ftlabs 16 16143
3390?v=3 madrobby 17 16002
470564?v=3 chjj 18 15399
629429?v=3 hakimel 19 15185
573910?v=3 metafizzy 21 14558
3171503?v=3 ionic-team 22 14473
310036?v=3 codrops 23 14309
85566?v=3 desandro 24 13952
6154722?v=3 microsoft 25 13601