Top Html GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
16943930?v=3 facebookresearch 26 13418
156122?v=3 zurb 27 12521
7966884?v=3 froala 28 12510
3171503?v=3 driftyco 29 11687
1680273?v=4 jaywcjlove 30 11232
42218?v=3 davatron5000 31 11126
999588?v=4 nolimits4web 32 10841
326419?v=3 hubspot 33 10108
583231?v=3 octocat 34 10044
6059488?v=3 jhipster 35 10008
8461781?v=3 keen 36 9997
15888474?v=3 teamstuq 37 9861
176013?v=3 wesbos 39 9181
89450?v=3 fgnass 40 8980
837136?v=3 edent 41 8936
207870?v=3 daylerees 42 8800
7315708?v=3 angularclass 43 8538
6295529?v=3 fossasia 44 8333
12810740?v=3 elemefe 45 7768
119893?v=3 kennethreitz 46 7636
110953?v=3 addyosmani 47 7606
98681?v=3 mdo 48 7448
22225832?v=3 portainer 49 7401
1254808?v=3 jgthms 50 7358