Top Html GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
3287699?v=3 mindmup 76 5546
761468?v=3 utom 77 5490
1778935?v=3 googlechrome 78 5465
1837587?v=3 electron 79 5389
11581035?v=3 workshopper 80 5358
2226336?v=3 whatwg 81 5309
734706?v=3 danleech 82 5247
1331033?v=3 ruby-china 83 5174
1184352?v=3 nostalgiaz 84 5111
11708465?v=3 dwyl 86 4940
231761?v=3 kristopolous 87 4939
14932104?v=3 epochjs 88 4919
1305617?v=3 jlord 89 4878
3451712?v=3 jxnblk 90 4840
25610487?v=3 bttstrp 91 4820
8713663?v=3 rdash 92 4806
17676906?v=3 imageoptim 93 4717
11584?v=3 christiannaths 94 4682
221273?v=3 rse 95 4662
25012217?v=3 webpack-contrib 96 4652
777823?v=3 deviavir 97 4648
6133685?v=3 vczero 98 4620
761456?v=3 hashicorp 99 4539
3358927?v=3 10up 100 4527