Top Idris GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
3963683?v=3 idris-hackers 1 752
255926?v=3 edwinb 2 381
771425?v=3 mmhelloworld 3 244
115330?v=3 david-christiansen 4 237
37715?v=3 puffnfresh 5 227
316753?v=3 ziman 6 223
124073?v=3 timjb 7 125
331273?v=3 jfdm 8 123
5741341?v=3 kestertong 9 120
308196?v=3 joaomilho 10 82
1611120?v=3 joom 11 76
4552508?v=3 simonjf 12 64
13259982?v=3 vmchale 13 55
231829?v=3 fmota 14 53
7412790?v=3 quentinduval 15 52
51689?v=3 bamboo 16 51
5386869?v=3 japesinator 17 49
155977?v=3 tojans 18 49
6302310?v=4 i-am-tom 19 36
298521?v=3 bravit 20 34
15048439?v=3 pheymann 21 34
6394292?v=3 blackbrane 22 32
174413?v=3 stepcut 23 32
212278?v=3 rbarreiro 24 30
1094905?v=3 gallais 25 28