Top Jupyter_notebook GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
10386605?v=3 aymericdamien 1 21151
5618407?v=3 rasbt 2 17472
884032?v=3 camdavidsonpilon 3 14638
781659?v=3 jakevdp 4 13913
5313038?v=3 emilwallner 5 10702
20547620?v=3 fastai 6 10475
55913?v=4 leandromoreira 7 10416
4370220?v=3 norvig 8 9996
1916665?v=3 udacity 9 9645
403133?v=3 dennybritz 10 9282
6267336?v=3 fivethirtyeight 11 8937
26666267?v=4 firmai 12 8159
76661?v=3 ageron 13 6733
429252?v=3 pkmital 14 5811
10402316?v=3 coells 15 5317
329591?v=3 wesm 16 5299
1192661?v=3 nlintz 17 5248
15658638?v=3 tensorflow 18 5237
4206481?v=3 matterport 19 4704
6509492?v=3 justmarkham 20 4697
1279609?v=3 llsourcell 21 4481
19810909?v=4 huseinzol05 22 4474
29804435?v=3 pair-code 23 4383
241138?v=3 karpathy 24 4154
23285573?v=3 serpentai 25 4090