Top Jupyter_notebook GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
10386605?v=3 aymericdamien 1 20195
5618407?v=3 rasbt 2 17005
884032?v=3 camdavidsonpilon 3 14185
781659?v=3 jakevdp 4 13297
5313038?v=3 emilwallner 5 9938
20547620?v=3 fastai 6 9629
4370220?v=3 norvig 7 9270
1916665?v=3 udacity 8 9138
403133?v=3 dennybritz 9 8801
6267336?v=3 fivethirtyeight 10 7730
76661?v=3 ageron 11 6082
55913?v=3 leandromoreira 12 5651
429252?v=3 pkmital 13 5637
10402316?v=3 coells 14 5290
1192661?v=3 nlintz 15 5132
329591?v=3 wesm 16 4862
6509492?v=3 justmarkham 17 4549
29804435?v=3 pair-code 18 4126
15658638?v=3 tensorflow 19 4066
241138?v=3 karpathy 20 4052
1279609?v=3 llsourcell 21 3951
23285573?v=3 serpentai 22 3922
5308143?v=3 rlabbe 23 3849
4206481?v=3 matterport 24 3824
1719223?v=3 rhiever 25 3767