Top Jupyter_notebook GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
10386605?v=3 aymericdamien 1 21151
5618407?v=3 rasbt 2 17472
884032?v=3 camdavidsonpilon 3 14638
781659?v=3 jakevdp 4 13913
5313038?v=3 emilwallner 5 10702
20547620?v=3 fastai 6 10475
4370220?v=3 norvig 7 9996
1916665?v=3 udacity 8 9645
403133?v=3 dennybritz 9 9282
6267336?v=3 fivethirtyeight 10 8937
26666267?v=4 firmai 11 7587
76661?v=3 ageron 12 6733
429252?v=3 pkmital 13 5811
55913?v=3 leandromoreira 14 5717
10402316?v=3 coells 15 5317
329591?v=3 wesm 16 5299
1192661?v=3 nlintz 17 5248
15658638?v=3 tensorflow 18 5237
4206481?v=3 matterport 19 4704
6509492?v=3 justmarkham 20 4697
1279609?v=3 llsourcell 21 4481
29804435?v=3 pair-code 22 4383
241138?v=3 karpathy 23 4154
23285573?v=3 serpentai 24 4090
5308143?v=3 rlabbe 25 4066