Top Jupyter_notebook GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
10386605?v=3 aymericdamien 1 18129
5618407?v=3 rasbt 2 15504
884032?v=3 camdavidsonpilon 3 13524
781659?v=3 jakevdp 4 12121
1916665?v=3 udacity 5 7849
403133?v=3 dennybritz 6 7448
20547620?v=3 fastai 7 7147
6267336?v=3 fivethirtyeight 8 6635
55913?v=3 leandromoreira 9 5393
10402316?v=3 coells 10 5198
429252?v=3 pkmital 11 4922
1192661?v=3 nlintz 12 4474
6509492?v=3 justmarkham 13 4168
329591?v=3 wesm 14 4133
76661?v=3 ageron 15 4055
241138?v=3 karpathy 16 3863
1719223?v=3 rhiever 17 3615
29804435?v=3 pair-code 18 3466
5308143?v=3 rlabbe 19 3397
7388996?v=3 jupyter 20 3326
554656?v=3 binroot 21 3256
9000745?v=3 blei-lab 22 3028
80069?v=3 katee 23 2832
1279609?v=3 llsourcell 24 2802
817739?v=3 jvns 25 2714