Top Jupyter_notebook GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
10386605?v=3 aymericdamien 1 21151
5618407?v=3 rasbt 2 17472
884032?v=3 camdavidsonpilon 3 14638
781659?v=3 jakevdp 4 13913
5313038?v=3 emilwallner 5 10702
20547620?v=3 fastai 6 10475
4370220?v=3 norvig 7 9996
1916665?v=3 udacity 8 9645
403133?v=3 dennybritz 9 9282
6267336?v=3 fivethirtyeight 10 8937
76661?v=3 ageron 11 6733
429252?v=3 pkmital 12 5811
55913?v=3 leandromoreira 13 5717
10402316?v=3 coells 14 5317
329591?v=3 wesm 15 5299
1192661?v=3 nlintz 16 5248
15658638?v=3 tensorflow 17 5237
4206481?v=3 matterport 18 4704
6509492?v=3 justmarkham 19 4697
1279609?v=3 llsourcell 20 4481
29804435?v=3 pair-code 21 4383
241138?v=3 karpathy 22 4154
23285573?v=3 serpentai 23 4090
5308143?v=3 rlabbe 24 4066
1719223?v=3 rhiever 25 3835