Top Jupyter_notebook GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
12273134?v=3 ethen8181 101 1368
7388996?v=3 jupyter 102 1367
10974906?v=3 packtpublishing 103 1362
1410927?v=3 sachinruk 104 1347
21003710?v=3 pytorch 105 1345
24421551?v=4 higgsfield 106 1331
3289179?v=3 guipsamora 107 1269
878499?v=3 amitkaps 108 1247
1167758?v=3 drskippy 109 1244
16574?v=3 yahoo 110 1222
4977197?v=3 gboeing 111 1219
9301117?v=3 chenyuntc 112 1218
25563881?v=3 ctgk 113 1203
20063954?v=3 ilkarman 114 1191
5789095?v=3 ipython-books 115 1177
10145864?v=4 kmkolasinski 116 1173
5706772?v=3 aqibsaeed 117 1169
4953728?v=3 szagoruyko 118 1136
29064448?v=4 marsauto 119 1130
5165996?v=3 stephencwelch 120 1114
7560860?v=3 facebookarchive 121 1092
12522124?v=3 caicloud 122 1088
6862422?v=3 rguthrie3 123 1079
4572544?v=3 yhilpisch 124 1065
22899516?v=3 jiqizhixin 125 1065