Top Jupyter_notebook GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
21003710?v=3 pytorch 101 1345
24421551?v=4 higgsfield 102 1331
6737785?v=4 hironsan 103 1300
3289179?v=3 guipsamora 104 1269
878499?v=3 amitkaps 105 1247
1167758?v=3 drskippy 106 1244
16574?v=3 yahoo 107 1222
4977197?v=3 gboeing 108 1219
9301117?v=3 chenyuntc 109 1218
25563881?v=3 ctgk 110 1203
20063954?v=3 ilkarman 111 1191
5789095?v=3 ipython-books 112 1177
5706772?v=3 aqibsaeed 113 1169
4953728?v=3 szagoruyko 114 1136
29064448?v=4 marsauto 115 1130
5165996?v=3 stephencwelch 116 1114
7560860?v=3 facebookarchive 117 1092
12522124?v=3 caicloud 118 1088
6862422?v=3 rguthrie3 119 1079
4572544?v=3 yhilpisch 120 1065
22899516?v=3 jiqizhixin 121 1065
30938948?v=4 cocodataset 122 1063
1338958?v=3 aloctavodia 123 1041
1310570?v=3 soumith 124 1039
19408436?v=3 morvanzhou 125 1036