Top Logos GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1387920?v=3 leftyfl1p 101 19
1047810?v=3 magicien 102 19
22323276?v=3 akusio 103 19
980215?v=3 ichitaso 104 18
1439852?v=3 jordach 105 18
10623241?v=3 loganoconnell 106 18
825146?v=3 stonesam92 107 18
17860276?v=3 shmoo419 109 17
1141069?v=3 woeishi 110 17
201673?v=3 jmoy 111 17
8371943?v=3 nsexceptional 112 17
911027?v=3 ridn 113 16
6465682?v=3 fidele007 114 16
1729878?v=3 lkemitchll 115 16
1386314?v=3 llvm-mirror 116 16
344078?v=3 novi 117 16
6154722?v=3 microsoft 118 16
8400251?v=3 zaneh 119 15
3821963?v=3 qinfeng99163 120 15
6601783?v=3 rithoneynet 121 15
5562347?v=3 minetest-technic 122 15
1622250?v=3 aehmlo 123 14
442549?v=3 sticktron 124 14
16581727?v=3 nosskirneh 125 14