Top Lua GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
2718714?v=3 jcjohnson 1 19816
287255?v=4 nagadomi 2 16711
180765?v=3 kong 3 15285
962416?v=3 mashape 4 12504
16943930?v=3 facebookresearch 5 10596
1924757?v=4 junyanz 6 9895
3372991?v=3 cmusatyalab 7 9554
241138?v=3 karpathy 8 7712
69631?v=3 facebook 9 6778
5429470?v=3 docker 10 4821
813142?v=3 phillipi 11 4573
3957564?v=3 koreader 12 4317
7390180?v=3 openresty 13 4294
63131?v=3 kikito 14 4027
9353779?v=3 alexazhou 15 3964
1913310?v=3 snabbco 16 3236
17243165?v=4 wscats 17 3059
1202929?v=3 luvit 18 2924
15198?v=3 leafo 19 2873
495407?v=3 axkibe 20 2803
7560860?v=3 facebookarchive 21 2735
4978924?v=3 torch 22 2508
8370623?v=3 liuzhuang13 23 2445
5561444?v=3 kaishengtai 24 2443
77071?v=3 pkulchenko 25 2374