Top Matlab GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
3760952?v=3 luanfujun 1 10458
206013?v=3 rasmusbergpalm 2 2896
2315936?v=3 prml 3 2266
1190634?v=3 rbgirshick 4 2070
482912?v=3 zk00006 5 1978
6863807?v=3 shaoqingren 6 1839
496526?v=3 googollee 7 1390
10706318?v=4 ecmadao 8 1204
6304523?v=3 brendenlake 9 1167
3897999?v=3 happynear 10 1061
11888042?v=3 torrvision 11 1037
699682?v=3 pdollar 12 955
18215991?v=3 kpzhang93 13 944
8341653?v=3 daijifeng001 14 816
3894247?v=3 jwyang 16 681
3330489?v=3 bertinetto 17 672
10396605?v=3 peiyunh 18 656
5379711?v=3 willard-yuan 19 636
10036397?v=3 matlab2tikz 20 565
6490849?v=3 alfredxiangwu 21 562
6158206?v=4 jindongwang 22 535
10243182?v=3 altmany 23 486
1149687?v=3 metalbubble 24 484
59744?v=3 schneems 25 483