Top Nim GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
603863?v=3 nim-lang 1 5982
246651?v=3 dom96 2 765
6962409?v=3 yglukhov 3 569
8536602?v=3 pragmagic 4 334
2335377?v=3 def- 5 317
20741909?v=4 calebwin 6 277
88606?v=3 gokr 7 259
5452229?v=3 unicredit 8 237
1962818?v=3 andreaferretti 9 234
1739?v=3 brentp 10 217
22738317?v=3 mratsim 11 207
2784755?v=3 jangko 12 180
1181513?v=3 zacharycarter 13 176
3051015?v=3 xomachine 14 161
17672379?v=4 icyphox 15 154
26367250?v=3 fragworks 16 152
2908508?v=3 vegansk 17 143
1169?v=3 h3rald 18 131
364357?v=3 zielmicha 19 109
1382986?v=3 arnetheduck 20 108
1783492?v=3 vladar4 21 107
91576?v=3 federicoceratto 22 97
17700125?v=4 2vg 23 94
3620703?v=3 bluenote10 24 89
287816?v=3 araq 25 87