Top Nimrod GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
287816?v=3 araq 1 2113
246651?v=3 dom96 2 384
639037?v=3 jboy 3 153
44757?v=3 ckkashyap 4 127
640999?v=3 fowlmouth 5 123
2335377?v=3 def- 6 113
603863?v=3 nim-lang 7 94
234227?v=3 rspeer 8 92
632735?v=3 idlewan 9 91
371383?v=3 oprypin 10 83
88606?v=3 gokr 11 65
371383?v=3 blaxpirit 12 64
791710?v=3 flyx 13 63
6628?v=3 hiteshjasani 16 47
1282344?v=3 wheineman 17 40
10440524?v=3 nimious 18 39
9699960?v=3 stefansalewski 19 36
1550359?v=3 petermora 20 36
91576?v=3 federicoceratto 21 35
106477?v=3 rgv151 22 34
1783492?v=3 vladar4 23 33
3620703?v=3 bluenote10 24 32
6581640?v=3 tulayang 25 29