Top Nsis GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
62149?v=3 bmatzelle 1 5422
29024081?v=3 angryip 2 1030
882016?v=3 angryziber 4 757
1965231?v=3 sihorton 6 462
1076393?v=3 mherrmann 7 316
1569141?v=3 openvpn 8 132
27873082?v=3 swiftforwindows 9 126
8800643?v=3 evshiron 10 105
214707?v=3 protz 11 62
332041?v=3 theodo 12 54
26934776?v=3 gnu-mcu-eclipse 13 51
194471?v=3 cosmomill 14 48
881067?v=3 gigi81 15 46
1247658?v=3 jimpark 16 42
30267169?v=4 jamct 17 41
752054?v=3 interfect 18 35
35588921?v=4 ugetdm 19 33
7620180?v=3 loup99 20 31
1025775?v=3 gpg 22 27
13715086?v=3 gnuarmeclipse 23 27
11743303?v=3 tasvideos 24 27