Top Ocaml GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
69631?v=3 facebook 1 31779
1841483?v=3 ocaml 2 4685
131943?v=3 mirage 3 4646
29257325?v=3 bucklescript 5 3556
245270?v=3 byvoid 6 3546
1416818?v=3 bloomberg 7 3066
3384712?v=3 janestreet 8 2883
20414525?v=3 reasonml 9 2075
1190416?v=3 astrada 10 2050
7689927?v=3 fstarlang 11 1284
3597934?v=3 moby 12 1225
25113633?v=4 reasonml-community 13 1191
676846?v=3 mlstate 14 1163
21209817?v=3 tezos 15 1145
4729424?v=3 ocsigen 16 1129
84324?v=3 tomprimozic 17 1100
621198?v=3 coq 18 1090
485596?v=3 dbuenzli 19 902
112170?v=3 jaredly 20 874
2475115?v=3 ocamllabs 21 869
5429470?v=3 docker 22 855
28663500?v=3 reasonml-old 23 787
665790?v=3 ocamlpro 24 778
8669375?v=3 binaryanalysisplatform 25 701