Top Ocaml GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
646599?v=3 andrejbauer 26 673
1251584?v=3 diml 27 628
7014411?v=3 bcpierce00 28 611
1274291?v=3 c-cube 29 603
9289451?v=3 inhabitedtype 30 591
37226?v=3 artagnon 31 583
3036816?v=3 fxfactorial 32 580
6185568?v=3 the-lambda-church 33 560
37628827?v=4 owlbarn 34 558
139003?v=4 rgrinberg 35 557
31065556?v=4 ocaml-ppx 36 555
1721505?v=3 ryanrhymes 37 548
31913?v=3 mfp 38 531
317268?v=3 xapi-project 39 504
1909539?v=3 chenglou 40 493
15875889?v=3 trustinsoft 41 473
12073668?v=3 aantron 42 472
12853545?v=3 facebookexperimental 43 467
79765?v=3 stedolan 44 453
6876129?v=3 gfngfn 45 453
25298315?v=3 airbus-seclab 46 450
228456?v=3 hannesm 47 434
1502128?v=3 matijapretnar 48 433
2170587?v=3 mahsu 49 425
1189131?v=3 mmottl 50 420