Top Ocaml GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
17189275?v=3 apollographql 101 200
10338432?v=3 cil-project 102 197
8888991?v=3 kennetpostigo 103 194
19538647?v=3 facebookincubator 104 193
1041292?v=3 laurentmazare 105 188
13798342?v=3 montyly 106 187
198586?v=3 djs55 107 185
112119?v=3 johnelse 108 185
438226?v=3 kakadu 109 184
515002?v=3 zoggy 110 184
4551880?v=3 bitblaze-fuzzball 111 177
737920?v=3 unixjunkie 112 174
2217968?v=3 0install 113 172
1736496?v=3 yallop 114 166
4086825?v=3 yomimono 115 165
1900521?v=3 chiakis 116 162
1900521?v=4 kokichis 117 161
4948867?v=3 cryptosense 118 160
1900521?v=4 ralsei 119 158
9653993?v=3 cfcs 120 157
6570317?v=3 rleonid 121 152
1900521?v=3 rxse 122 152
12223738?v=3 gregoirevda 123 152
302607?v=3 chihiro 124 152
5123318?v=3 michipili 125 150