Top Openedge_abl GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6622827?v=3 rachnog 1 654
11520910?v=3 valentin012 2 337
21013119?v=3 miulab 3 333
5618407?v=3 rasbt 4 271
618493?v=3 yala 5 259
629055?v=3 kevincobain2000 6 215
8092248?v=3 android-l-porting-team 7 180
3179841?v=3 edx 8 139
53363?v=3 nodebox 9 136
2264591?v=3 mihaelacr 10 128
2789456?v=3 siddharth-agrawal 11 122
9433028?v=3 aditya1503 12 118
11773366?v=3 penguinpress 13 116
34787?v=3 tiagoantao 14 113
1688939?v=3 snakeztc 15 94
1417922?v=3 sudhof 16 81
7763988?v=3 mathieucliche 17 63
23415611?v=3 mr-press 18 54
16575100?v=3 riverside-software 20 50
184462?v=3 amix 21 50
13661914?v=3 huangzehao 22 50
566635?v=3 osmandapp 23 46
1383784?v=3 jcatw 24 46
5392474?v=3 fossj117 25 43