Top Openscad GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
235967?v=3 adereth 1 989
224281?v=3 josefprusa 2 860
14859759?v=3 prusa3d 3 497
118312?v=3 jcrocholl 4 396
8536?v=3 hugs 5 283
350001?v=3 revarbat 6 248
3700928?v=3 maduce 7 237
466370?v=3 openscad 8 232
566149?v=3 nophead 9 227
292867?v=3 jdunmire 10 218
1286062?v=3 obijuan 11 181
17547595?v=3 nicovuignier 12 160
4392006?v=3 mjrice 13 145
11425?v=3 makenai 14 139
23347203?v=3 prusamk2users 15 125
995778?v=3 bq 16 122
125165?v=3 devonjones 17 107
5548236?v=3 espruino 18 98
453881?v=3 ewust 19 94
1748920?v=3 johk 20 92
5029703?v=3 rwb27 21 84
855896?v=3 qharley 22 82
48950?v=4 joewalnes 23 82
3725313?v=3 oskarlinde 24 80
25162733?v=3 zerophone 25 77